(024) 6655 8888/(0236) 652 7777/(028) 6655 8888

Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông, Hà Nội

Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông, Hà Nội
Mô tả dự án

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch Sabiatto

Năm 2017

Gạch Sabiatto Secoin sử dụng tại Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông, Hà Nội

Đăng ký nhận bản tin