1800 6622

Resort Quảng Hanh

Resort Quảng Hanh
Mô tả dự án

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Bê tông nghệ thuật

Năm 2016

Bê tông nghệ thuật Secoin sử dụng tại khu Resort Quảng Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Đăng ký nhận bản tin