1800 6622

Công trình tàu điện ngầm METRO

Công trình tàu điện ngầm METRO
Mô tả dự án

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch Bê tông cốt liệu

Năm 2016

Công trình tàu điện ngầm METRO - Bến Thành - Suối Tiên sử dụng gạch Bê tông cốt liệu Secoin (Tp. Hồ Chí Minh)

Đăng ký nhận bản tin