1800 6622

Trung tâm thương mại chợ Mơ

Mô tả dự án
  • Secoin cung cp sn phẩm : Gạch Terrazzo
  • Thời gian thực hiện : Năm 2012
  • Đa ch : Hà Nội
  • Vi v trí chiến lược ti mt trong bn qun trung tâm nht ca Hà Ni và là ca ngõ giao thương, TTTM Ch Mơưu thế đc bit là d dàng tiếp cn t các qun trung tâm, các vùng lân cn và ha hn s tr thành trung tâm bán buôn các sn phm t Hà Ni đi đến các tnh thành khác ca min Bc cũng như các tnh min Trung và min Nam Vit Nam.

Đăng ký nhận bản tin