1800 6622

Bệnh viện Quốc Tế Mỹ (Tp. HCM)

Bệnh viện Quốc Tế Mỹ (Tp. HCM)
Project Description

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch Bê tông

Năm 2017

Gạch Bê tông Secoin sử dụng tại Dự án Bệnh viện Quốc Tế Mỹ, Tp. HCM

News letter